Amarok Trailerstúdió
Smirglis Zsamek, Strammhart őrmester,
	az Urbanizátor és az Időutazók Klánja visszatér. 2010-es promóciónk perszonalizálható filmjei 
	 újra elérhetőek. Jó szórakozást!

1. Felhasználási feltételek

1.1. Általános bevezetés

Jelen Felhasználási feltételek a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.) által üzemeltetett Amarok Trailer stúdió alkalmazás felhasználói általi használatának feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül bárki, aki az alkalmazást használja (a továbbiakban. „Felhasználó”). A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. fenntartja a jogot, hogy az alkalmazás Felhasználási feltételeit megváltoztassa. A Felhasználási feltételek megváltoztatásáról a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a Felhasználókat az oldalon jól láthatóan elhelyezett felhívás formájában a megváltoztatást követően haladéktalanul értesíti. Az alkalmazás használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat. A Trailer stúdió alkalmazást az használhatja, aki „like”-olja vagy korábban már „like”-olta a gazdaságosautó Facebook oldalát. Azoknak a fotóknak az esetleges jogsértő tartalmáért, amelyeket a felhasználók az alkalmazás igénybe vétele során a Weboldalra feltöltenek, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A fotók tárolása ideiglenes, legkésőbb az alkalmazás megszüntetésének időpontjáig tart.

1.2. A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések

Az alkalmazás moderált. A moderálás az alábbi alapelvek alapján működik, melyek kötelezően betartandók a Felhasználó részéről. A moderálás célja a társadalmilag szélesebb körben elfogadott hangvételű tartalom biztosítása az oldalon. A moderátorok a bejegyzéseket nem módosítják, és nem törlik részlegesen. Az alább felsorolt esetek fennállása esetén az egész bejegyzés törlésre kerül.

Tilos bármely olyan tartalom feltöltése, illetve bármely olyan tartalom törlésre kerül, amely:

 • Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
 • Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
 • Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
 • Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
 • Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés- vagy mintaoltalmat sért.
 • Szerzői vagy azzal szomszédos jogot sért.
 • A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképeket ábrázoló képeket, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linkeket tartalmaz.

Felhasználó által feltöltött képi és szöveges tartalom

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást,
 • nem lehet obszcén és pornográf,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat,
 • nem sértheti a Volkswagen márkát és érdekeit,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

Amennyiben a Felhasználó a fenti rendelkezésekbe ütköző tartalmat tölt fel, akkor a felhasználói jelzések alapján az alkalmazás üzemeltetője a tartalmat eltávolítja, és jogosult a Felhasználónak az Amarok Trailerstúdióhoz való hozzáférését megszüntetni és a feltételeknek megfelelő videóit törölni.

Az üzemeltetőnek jogában áll a feltöltött tartalmakat indokolás nélkül törölni.

Témarombolás:

Törlésre kerülnek továbbá a témarombolás kategóriájába tartozó következő viselkedések által létrehozott tartalmak:

 • Nagyméretű képek és nagy terjedelmű szövegek bemásolása, melyek akadályozzák az olvashatóságot, illetve az oldalletöltést.
 • Java alkalmazások, kódok és egyéb technikai elemek felvitele, melyek akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, illetve az oldal letöltését lényegesen lassítják.
 • Nem a témához kapcsolódó, „offtopic” tartalmak feltöltése.
 • Flood: egy tartalmi elem nem szándékolt ismétlése.
 • Más személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, amennyiben az az érintett hozzájárulása nélkül történt.

1.3. A Weboldal és szolgáltatásainak igénybevétele

A Felhasználó elfogadja, hogy csak olyan célra használja az alkalmazást, amely összhangban áll:

(a) a jelen dokumentum valamennyi rendelkezésével és

(b) a Magyarországon irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal (beleértve az adatok vagy szoftverek Magyarországra vagy Magyarországról, illetve más államokba vagy más államokból történő exportjával kapcsolatos jogszabályokat).

A Felhasználó elfogadja, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) az alkalmazáshoz.

A Felhasználó elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi az alkalmazás (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

A Felhasználó semmilyen formában nem jogosult az alkalmazás reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására.

A Felhasználó vállalja, hogy kizárólag a Felhasználó felelős a jelen dokumentumban foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-t éri). A Porsche Hungaria Kereskedelemi Kft. a Felhasználó kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy bármely más harmadik személy felé.

1.4. Felhasználói tartalmak

Az alkalmazást tilos más személyek zaklatására, jogainak megsértésére használni. A Felhasználó egyben beleegyezik, hogy az alkalmazás használata során a tisztességes magatartás szabályai szerint viselkedik, a felhasználás során jogellenes tevékenységet nem végez.

Tilos az alkalmazás keretein belül természetes és jogi személyek bármilyen olyan önálló vagy harmadik személy megbízásából végzett kereskedelmi célú tevékenysége.

Tilos az alkalmazás használata során mindennemű jogosulatlan, jogellenes viselkedés, úgymint:

 • Az alkalmazás működésének vagy a szerkesztői tartalomnak bármiféle módon történő módosítása.
 • Az alkalmazás vagy egy részének másolása, meghamisítása.
 • Az alkalmazás rendszerébe való jogosulatlan behatolás.
 • Az alkalmazás működésnek bármiféle módon való akadályozására vagy lassítására irányuló tevékenység végzése.
 • Vírusokat, férgeket, trójai falovakat tartalmazó tartalmak feltöltése

Az alkalmazást a Felhasználó saját felelősségére használja.

A Porche Hungaria Kereskedelmi Kft. a Felhasználó által továbbított vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel.

A Felhasználó teljes mértékben felelős az általa feltöltött tartalomért, ideértve a szövegeket, képeket. A felhasználói tartalmak nem feltétlenül tükrözik a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. véleményét, álláspontját. A felhasználói tartalmak pontatlan, ellenőrizhetetlen információkat is tartalmazhatnak. A felhasználói tartalmak esetében az információforrás névtelen, ellenőrizhetetlen lehet.

A Felhasználó által feltöltött tartalmak szerzői joga a Felhasználót illeti, viszont a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-nek joga van azokból területi és időbeli korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A Felhasználó által feltöltött tartalom vonatkozásában a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-nek joga van a Felhasználó nevében szerzői jogokhoz kötődő jogokat és kötelezettségeket érvényesíteni.

A feltöltött tartalmakat moderátor ellenőrzi. A Felhasználó az alkalmazás használatával hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött anyagokat, illetve a regisztrációt magát a moderátor mindenféle kártalanítási kötelezettség nélkül bármikor eltávolítsa az alábbi esetekben:

 • A tartalom nem felel meg a moderálási alapelvekben foglaltaknak.
 • A rendszerbe történő jogosulatlan behatolási kísérlet esetében.
 • Egyéb, a Felhasználási feltételek alapelveit sértő esetekben.

1.5. Tulajdonjog

A Felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. az alkalmazással kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve az alkalmazással kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, a Felhasználó elismeri, hogy az alkalmazás tartalmazhat olyan információkat, amelyeket a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. bizalmasként jelöl meg és amelyeket a Felhasználó a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

A jelen dokumentum rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a Szervező vagy a Weboldalnak kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve ha a Felhasználó és a Szervező között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. elismeri és elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot a Felhasználótól (vagy a Felhasználó számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket a Felhasználó az alkalmazás használatán keresztül küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott Tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn). Kivéve ha a Felhasználó és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik, a Felhasználó vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért ő a felelős és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem köteles a Felhasználó nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

Felhasználó nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, az alkalmazásban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).

A Felhasználó nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza kivéve ha a Felhasználó és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

1.6. A szavatosság kizárása

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. az alkalmazást mindenkori formájában bocsátja a Felhasználók rendelkezésére és a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem vállal rá szavatosságot.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem szavatolja a Felhasználó számára, hogy:

 • a Felhasználó által használt alkalmazás és annak tartalma megfelelnek a Felhasználó által állított követelményeknek,
 • a Felhasználó által használt alkalmazás megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,
 • az alkalmazás használata során szerzett információk pontosak és megbízhatóak.

A kifejezetten a jelen dokumentumban foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak az alkalmazásra.

A jelen dokumentum rendelkezései nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket a Felhasználó szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

1.7. A felelősség korlátozása

A jelen dokumentum egyik rendelkezése sem zárhatja ki a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget az alkalmazás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely az alkalmazás teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem garantálja, hogy az alkalmazáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az alkalmazás használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősségét a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. kifejezetten kizárja. A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az alkalmazás használata során átadott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.

Az alkalmazás használatával a Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelőségére teszi - a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért az alkalmazás használatával kapcsolatban.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. kizár minden felelősséget amely a program, tartalom letöltéséből, esetleges hibájából illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

A jelen pontban meghatározott, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-t megfelelően tájékoztatták, illetve a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. jogosult az alkalmazás karbantartása érdekében a tartalomszolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazás mielőbb újra elérhetőek legyenek, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

1.8. Szerzői jog és védjeggyel kapcsolatos szabályok

A Felhasználó elismeri, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. tulajdona minden olyan jog, amely a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által feltüntetett fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben.

Az alkalmazás, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által forgalmazott márkák logója és terméknevei, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. kereskedelmi védjegyei vagy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. azok használatára a védjegyjogosulttól felhatalmazást kapott. A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az alkalmazás tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – a Felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. Az alkalmazás tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. fenntartja a jogot, hogy az alkalmazást bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem formál tulajdonjogot az általa nyújtott szolgáltatáson keresztül továbbított tartalmakra, beleértve bármilyen szöveget, adatot, információt vagy más anyagot, de fenntartja magának a jogot az alkalmazás keretein belül azok, akár részbeni, akár teljes, esetleg módosított formában történő felhasználására.

1.9. Egyéb, ill. általános jogi feltételek

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a jelen dokumentum rendelkezései (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen dokumentum rendelkezéseinek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a dokumentum rendelkezései többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen rendelkezésen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek vonatkozásában vita merülne fel, azt a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. és a Felhasználó elsődlegesen békés úton rendezik. Arra az esetre, ha az egyeztetés nem vezetne eredményre, a felek hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen dokumentumban foglalt rendelkezésekkel kapcsolatos panaszokkal a Felhasználó a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat.

A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. fenntartja magának a jogot a Weboldal módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

A Felhasználó használati és egyéb kérdésekben e-mail címünkön: az amaroktrailer@rebelrouse.com–n veheti fel velünk a kapcsolatot.

2. Adatvédelmi nyilatkozat

2.1. Általános bevezetés

Jelen Weboldalt a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. kezeli. A Szervező elkötelezte magát a Felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti a Szervező által a jelen alkalmazás használata során összegyűjtött információk típusát és azt, hogy a Szervező milyen módon használja és védi ezeket az adatokat. Az Adatvédelmi nyilatkozatból a Felhasználó azt is megtudhatja, hogy az alkalmazás használata során milyen személyes adatai kerülnek mentésre.

A gazdasagosauto.hu weboldalon, illetve a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által üzemeltetett egyéb weboldalakon más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek jelen adatvédelmi nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

2.2. Milyen adatokat gyűjt a Szervező, és milyen módon használja fel ezeket?

„Személyes adatok” alatt a Szervező azt a Felhasználóktól begyűjtött információt érti, melynek alapján a Felhasználó személye azonosítható. Ilyen információ például a Felhasználó neve, e-mail címe.

A Szervező biztosítja a Felhasználókat arról, hogy az alkalmazás felkeresése során nem gyűjt be személyes adatokat a Felhasználókra vonatkozóan.

Bár a Weboldal egyes részein adatokat (név és fotó) kérünk a Felhasználóktól, és ezeket tároljuk az elkészült videók visszanézhetősége érdekében, de az itt megadott név és fotó nem minősül személyes adatnak, hiszen ezen információk tekintetében nem elvárás és/vagy feltétel az adatok valódisága.

2.3. Milyen egyéb típusú információt gyűjt a Szervező?

Az ún. cookie-kat a böngészők mentik a Felhasználók számítógépének merevlemezére. A Felhasználók számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációs rendszer típusa ugyancsak begyűjthetők.

Azonban maga az alkalmazás és ezáltal a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. nem alkalmaz cookie-kat vagy hasonló eszközöket.

2.4. Mik a Felhasználók jogai?

A Felhasználóknak joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a Szervező által róluk tárolt valamennyi személyes információ jellegéről. A Szervező négy héten belül írásban válaszol ezekre a megkeresésekre.

2.5. Módosítható ez az Adatvédelmi Nyilatkozat?

A Szervező fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy a Felhasználók időnként újra látogassanak el a Weboldalra.

2.6. Kihez fordulhat a Felhasználó kérdéseivel és kéréseivel?

Ha a Felhasználóknak bármilyen kérésük, kérdésük vagy panaszuk lenne az alkalmazással ill. a személyes adataik felhasználásával kapcsolatban, a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címen:

Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., 1139 Budapest, Fáy u. 27., illetve adatvedelem@porsche.hu.

A Felhasználók a személyes adataik felhasználásával összefüggő panaszuk közlése esetén szíveskedjenek nevüket, címüket és e-mail címüket is megadni, ellenkező esetben a Szervezőnek nem áll módjában intézkedni.

2.7. Egyéb rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására a Magyarország jogrendje vonatkozik.

A Szervező Adatvédelmi Nyilvántartási Azonosítója: 01527-0001Budapest, 2012.09.19.